Lysekils kommuns förtroendevalda

Nämnder (8 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Samhällsbyggnadsnämnd
Jävsnämnd
Socialnämnd
Utbildningsnämnd
Valnämnd
Krisledningsnämnd